Papírenská výroba a obchod

Prázdný

Celkem: 0,00 Kč

Obchodní podmínky

Úvod

Následující obchodní podmínky (dále "OP") jsou platné pro nákup v internetovém obchodě (e-shop) PVO, s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zákazníků (objednávajících) a prodávajícího (PVO, s.r.o.).

Objednávka

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu (e-shop) PVO s.r.o. jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Přijetím objednávky se rozumí zaslání "Potvrzení o přijetí objednávky k dalšímu zpracování", které je zasíláno automaticky na Váš e-mail.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Pokud zákazník požaduje zboží dodat na jinou adresu, než je adresa fakturační (sídlo firmy, ...) musí tento požadavek uvést v objednávce.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře v rámci internetového obchodu (e-shopu), kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Ochrana těchto dat je popsána v odstavci "Ochrana osobních dat".

Ochrana osobních dat

Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu kupujícími při koupi Zboží a kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu. Prodávající bude zpracovávat veškeré mu kupujícím sdělené údaje, a to zejména:
        - jméno a příjmení
        - e-mail
        - telefonní číslo
        - adresa.
Výše osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace Smlouvy, identifikace smluvních stran a plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Tyto uvedené osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Prodávající bude s osobními údaji nakládat vždy v souladu s platnými právními předpisy.

V případě, že má kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat.

Kupující má zejména právo obrátit se na Prodávajícího, jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován obchodními sděleními.

Kupující má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:
      - požadovat po Prodávajícím informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
      - vyžádat si u Prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
      - požadovat po Prodávajícím výmaz osobních údajů,
      - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
      - vznést námitku u Prodávajícího ohledně zpracování jeho osobních údajů,
      - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz),
      - na soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

Prodávající tímto informuje kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000 (www.uoou.cz), registrační číslo subjektu/Prodávajícího je 00032409.

Způsob platby

Při předání zboží - platba v hotovosti při převzetí výrobku od přepravní společnosti. Platba předem - po připsání platby na níže uvený účet Vám bude zasláno objednané zboží. 

Expedice

Vzhledem k tomu, že spol. PVO s.r.o. je výrobní společností, dodací lhůta je zpravidla od 2 do 10 pracovních dnů, dle toho, zda-li je zboží skladem či nikoliv. Důležité je uvést na objednávce, v případě nutnosti, potřebný termín dodání.

Přeprava a cena za přepravné a balné

 • PVO, s.r.o. preferuje služby České pošty. Cena za přepravné a balné je 189 Kč vč. DPH v případě zaslání dobírkou. Při platbě předem na náš účet č.107-3809810247/0100 je cena za přepravné a balné 139 Kč vč.DPH. Tyto ceny platí pro přepravné po ČR.
 • Ceny přepravného pro SK a jiné státy jsou individuální. S dotazem na cenu nás prosím kontaktujte.
 • Pokud zákazník požaduje poslat zboží obchodním balíkem (doručení do druhého dne), nebo jinou přepravní službou, prosíme přidání tohoto požadavku do poznámky v objednávce.
 • Zboží si je také možné vyzvednout v sídle firmy bez účtování přepravného.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat ji lze buď telefonicky +420 724 265 387 nebo emailem na info@pvozakupy.cz.

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku má pouze spotřebitel, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu společnosti PVO s.r.o., Nám.Svobody 247, 471 23 Zákupy nebo na email info@pvozakupy.cz.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu do 14 dnů od vrácení nepoškozeného zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nebude a nemůže být považováno běžné poškození obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží je již vyprodáno a nové se nebude vyrábět, nebo se výrazně změnila cena prodávaného zboží, např. z důvodu změny ceny dodávaného materiálu obsaženého ve zboží, dále v případě zjevné chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Odpovědnost za vady, záruky, uplatnění vad (reklamace), servis

Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal,

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na Zboží po dobu 24 měsíců (není-li dále uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Práva kupujícího z vad
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. To neplatí (a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy Zboží a ujednání stran.

Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, platí záruka po tuto dobu (kratší i delší). Běh záruční doby nemá vliv na zákonnou odpovědnost za vady Prodávajícího ve výše uvedeném rozsahu.

Prodávající potvrdí kupujícímu v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Prodávající a je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha Zboží, lze potvrzení podle tohoto odstavce nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.
Nemá-li Zboží vlastnosti sjednané, tj. má-li Zboží vadu/y, může kupující požadovat:

 • dodání nového Zboží bez vad, a to pokud tento požadavek není vzhledem k povaze vady nepřiměřený (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nedohodnou-li se strany jinak, nebo jedná-li se o drobnou vadu, která nijak nebrání používání Zboží)
 • pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti,
 • je-li však vzhledem k povaze vady Zboží neúměrný postup dle předchozích odstavců(zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak), má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
 • není-li výše uvedený postup dle předchozích odstavců možný, může kupující odstoupit od Smlouvy.

V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu vadné součásti. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat i přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu, že Zboží má vady – reklamovat Zboží, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil (Prodávající neodpovídá za vadu/zvětšení rozsahu vady v případě, že kupující po zjištění vady – kdy se vada stala zjevnou Zboží dále používal). Při oznámení o vadě – reklamaci Zboží, kupující sdělí Prodávajícímu jakým způsobem se vada projevuje a požadavek na způsob vyřízení reklamace – uplatnění práva z vady Zboží s tím, že volbu uplatněného nemůže práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

Místem pro uplatnění reklamace je:
adresa firmy: PVO s.r.o., nám Svobody 247, 471 23 Zákupy. Pro urychlení komunikace žádáme kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

Kupující je povinen prokázat, že Zboží zakoupil u Prodávajícího a že vadu uplatňuje v řádné lhůtě. Bez prokázání těchto skutečností není Prodávající povinen reklamaci přijmout.

Pro posouzení vad a jejich vyřízení je kupující povinen předat Zboží tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Dodavatel vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace emailem nebo sms (platí pro reklamace na provozovně Dodavatele a eshopu).

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu automaticky písemné potvrzení.

Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího, jinak bude připraveno k vyzvednutí v místě uplatnění reklamace.

V případě, že si kupující reklamované Zboží v určené lhůtě nevyzvedne, je Prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladné v odpovídající výši.

V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace (včetně úhrady nákladů dopravy zboží k reklamaci).

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Vážení zákazníci/spotřebitelé tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Pokud by se však nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl tak mezi Vámi a naší společností spor, máte právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji našeho zboží nebo ze smlouvy o poskytování našich služeb (dále jen „spotřebitelský spor“).

V případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Od 15. 02. 2016 můžete využít k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů a k získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) také na webovou stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLa.... Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.

Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u ČOI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat
       a) identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),
       b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),
       c) označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
       d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),
       e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
       f) datum a podpis navrhovatele (Váš).
K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

Navrhovatel (Vy) může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí
       a) uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
       b) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,
       c) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,
       d) marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,
       e) odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.

Další ujednání

Tyto OP platí ve znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně OP, platí OP již v aktuálním znění.

Prodávající je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že změna OP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4. 2021